Reklamos terminų žodynas

Reklamos terminų žodynas

Čia pateikiama bandomoji Reklamos terminų žodyno versija. Laukiame Jūsų pastabų ir komentarų

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W

A

Absolute costs
Absoliučióji káina

Visa reklamos pranešimo skelbimo tam tikroje visuomenės informavimo priemonėje piniginė vertė.’

Account
Projèktų vadõvas

Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.’

Adaptation
Pritáikymas
Reklamos ar kito rinkodaros sumanymo pritaikymas naudoti esant kitoms aplinkybėms, pvz., kitose šalyse.’

Adjacencies
Grẽtinamoji reklamà

Reklamos klipai, kurie transliuojant įterpiami į retransliuojamą kitos televizijos stoties programą.’

Advertising
Reklamà

Bet kokia įvardyto užsakovo apmokama neasmeninės informacijos apie organizaciją, produktą, paslaugą ar idėją forma.’

Advertising agency
Reklãmos agentūrà

Įmonė, kuri kuria, gamina ir publikuoja reklamos pranešimus ir gali teikti kitas su rinkodara susijusias paslaugas.’

Advertising appeal

Reklamos pranešimo mintis, kuria siekiama atkreipti vartotojų dėmesį, paveikti jų emocijas ar formuoti nuostatas, susijusias su produktu, paslauga ar aktualija.’

Advertising brief
Užduotiẽs sántrauka

Dokumentas, kuriuo siekiama patvirtinti, kad klientas ir reklamos agentūra teisingai suprato (1) reklamos kampanijos tikslus, (2) tikslinę auditoriją, (3) naudojamas auditorijos pasiekimo strategijas, (4) kampanijos laiko rėmus, (5) skirtą biudžetą.’

Advertising campaign
Reklãmos kampãnija

Visapusis reklamos veiksmų planas, kurį sudaro susiję reklamos pranešimai viename ar keliuose žiniasklaidos kanaluose nuosekliai perduodantys vieną reklamos pranešimą.’

Advertising creativity
Kūrybiškùmas reklãmoje

Gebėjimas kurti naujas, unikalias ir atitinkančias užduotį idėjas, kurios padeda įmonėms ar organizacijoms reklamos priemonėmis efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų.’

Advertising manager
Reklãmos projèktų vadýbininkas

Asmuo, kuris planuoja, koordinuoja ir įgyvendina reklamos kampanijas, sudaro ir kontroliuoja reklamos biudžetą.’

Advertising regulation
Reklãmos reguliãvimas

Tam tikroje teritorijoje veikiantys įstatymai ir taisyklės, kuriais nustatoma, kaip prekės ir paslaugos gali būti reklamuojamos. Reklamai gali būti nustatomi įvairūs vietos, laiko, turinio apribojimai.’

Advertising specialties

Nemokamai dalijami gaminiai, pvz.: kalendoriai, marškinėliai, rašikliai, raktų pakabukai ir kt., kurių paskirtis – priminti arba skatinti prisiminti įmonę ar prekės ženklą. Ant jų paprastai atspaudžiamas įmonės ar prekės ženklo pavadinimas, ar telefono numeris.’

Advocacy advertising
Atstováujamoji reklamà

Reklama, kurios paskirtis – skleisti idėjas ir aiškinti socialinius visuomeninei svarbius klausimus taip, kad būtų atstovaujama reklamos užsakovo pozicijai ir interesams. Dar žr. socialinė reklama (angl. Social advertising) ir su aktualijomis susieta rinkodara (angl. Cause related marketing).’

Aerial advertising
Óro reklamà

Lauko reklamos rūšis, kai reklamos pranešimai demonstruojami danguje, pvz., ant lėktuvų tempiamų plakatų, kaip užrašai danguje ar ant oro balionų. Dar žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media).’

Affect referral decision rule

Sprendimas, kurį lemia bendras įspūdis arba emocinis įvairių alternatyvų vertinimo apibendrinimas.’

Affiliates
Atstõvai

Televizijos, radijo stotys, taip pat reklamos agentūros, veikiančios tam tikroje teritorijoje pagal kito, dažniausiai tarptautinio, tinklo atstovavimo sutartį ir turinčios tam tikrų teisių bei įsipareigojimų.’

Affordable method
Galimýbių metòdas

Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas vertinant įmonės galimybes, t. y. reklamai skiriami pinigai, likę suplanavus kitas biudžeto eilutes.’

Agency evaluation process

Procesas, kai klientas vertina reklamos agentūros darbą pagal nustatytus finansų ir kokybės rodiklius.’

AIDA model
DINV mòdelis

Pirkėjo apsisprendimo pirkti stadijos: dėmesio atkreipimas (D), intereso sukėlimas (I), noro sužadinimas (N), veiksmas (V).’

Alpha activity

Žmogaus smegenų aktyvumo būsena, tinkama žmogaus reakcijai į reklamą vertinti.’

Alternative media
Alternatyvióji žiniãsklaida

Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)’

Ambient media
Žiniãsklaida aplinkojè

Nauji, netradiciniai reklamos pranešimo pateikimo būdai, dar vadinami netradicine arba alternatyviąja žiniasklaida. Reklamos pranešimas pateikiamas neįprastose vietose arba (ir) neįprasta forma. Žiniasklaida aplinkoje gali būti efektyviai naudojama su tradicine žiniasklaida arba kaip atskira kampanija.’

Animatic

Vaizdo klipo gamybos etapas, kai eskiziniai, dažniausia piešti planai montuojami su preliminariu garso takeliu. Skirta peržiūroms, tyrimams, kūrybiniam sumanymui vertinti.’

Arbitrary allocation

Reklamos ir pardavimo skatinimo akcijų biudžeto sudarymo metodas, kurio pagrindas – bendrovės vadovų sutarimas.’

Attitude toward the ad
Núostata dėl reklãmos

Teigiama arba neigiama emocinė reklamos pranešimo gavėjo nuostata dėl reklamos.’

Attractiveness

Pranešimo siuntėjo savybės, kurios daro pranešimą patrauklų gavėjui. Reklama gali traukti dėl veikėjo panašumo, atpažįstamumo, populiarumo, tapatumo (kai pranešimo gavėjas tapatina save su veikėju).’

Audimeter
Audiomètras

Prie televizoriaus montuojamas prietaisas, nustatantis, kada televizorius yra įjungtas ir koks kanalas tuo metu žiūrimas. Lietuvoje nenaudojamas. Žr. televizijos metrai (angl. people meter).’

Audiotex

Viešose vietose ir telefonu perduodami pranešimai, skirti gaminiams pristatyti, reklamuoti, vartotojams informuoti.’

Average frequency

Skaičius, rodantis, kiek kartų per tam tikrą laiką (dažniausiai kampaniją) kuria nors viena žiniasklaidos priemone reklama pasiekia adresatą.’

Average quarter-hour rating

Vidutinis ketvirčio valandos radijo klausytojų (televizijos žiūrovų) kiekis procentais nuo visų tos stoties klausytojų (žiūrovų) kiekio.’

Awareness
Žinomùmas

Rodiklis, nusakantis, kiek yra žinoma įmonė, prekės ženklas ar produktas. Paprastai žinomumo rodiklis yra vienas iš svarbiausių rodiklių, nustatant komunikacijos kampanijos tikslus.’

Į viršų


BBarrier to entry

Sąlygos, dėl kurių naujam rinkos dalyviui sunku pradėti veiklą tam tikroje rinkoje, pvz., dideli reklamos įkainiai, prekybos centrų keliamos sąlygos.’

Barter syndication

Televizijos programų įsigyjimo būdas, kai programa vietiniam televizijos kanalui suteikiama nemokamai arba itin žema kaina su sąlyga, kad bus transliuojama iš anksto televizijos programos rengėjų parduota reklama. Likusį reklamos laiką vietinės televizijos stotys gali parduoti vietiniams reklamos užsakovams.’

Behaviouristic segmentation

Auditorijos skirstymas pagal tam tikro esamo arba siekiamo produkto ar paslaugos vartojimo, pasirinkimo, pirkimo įpročius ir (arba) lojalumą produktui ar paslaugai.’

Benchmark measures

Rodikliai, nusakantys tikslinės auditorijos nusistatymą dėl produkto ar paslaugos. Tai produkto ar paslaugos žinomumas, pirmenybės jam teikimas, įvaizdis, įsitikinimai, ketinimai įsigyti ir kt. Šie rodikliai yra naudojami nustatant reklamos kampanijos tikslus prieš ją pradedant: nustatoma, kokias nuostatas ir kokia apimtimi siekiama jas pakeisti.’

Benefit segmentation

Auditorijos skirstymas pagal lūkesčius, t. y. pagal tai, ko tikisi vartotojas iš produkto ar paslaugos.’

Big idea

Unikali kūrybiška reklamos mintis, kuri patraukia vartotojų dėmesį, iššaukia atsaką, keičia nusistatymą ir produktą ar paslaugą aiškiai išskiria iš konkurentų.’

Billings

Reklamos agentūrai patikėti klientų pinigai, skirti reklamai. Agentūra perka žiniasklaidos ir kitas trečiųjų šalių paslaugas, taip pat atlieka kitus darbus, reikalingus kampanijoms įgyvendinti. Klientai atsiskaito pagal agentūros pateiktas sąskaitas. Tai vienas iš rodiklių reklamos agentūrų dydžiui palyginti.’

Bleed pages

Reklamos forma žurnaluose, kai spausdinama iki pat puslapio krašto, nepaliekant baltos paraštės.’

Body copy
Reklãmos tèkstas

Reklamoje esantis tekstas. ‘

Bonus packs

Speciali pakuotė, kurią pirkdamas vartotojas gauna didesnį produkto kiekį arba daugiau prekių už įprastą kainą.’

Bounce back coupon
Skãtinamasis kupònas

Priemonė, kuri įteikiama vartotojui kaip paskata dar kartą pirkti vieną ar kitą prekę.’

Brand development index (BDI)
Prẽkės žénklo išvýstymo iñdeksas

Indeksas, rodantis prekės ženklo pardavimo konkrečioje teritorijoje santykį (procentais nuo viso pardavimo) su žmonių, gyvenančių toje teritorijoje skaičiumi (procentais nuo visų šalies gyventojų).’

Brand extension strategy
Prẽkės žénklo plėtrõs stratègija

Egzistuojančio prekės ženklo vardo suteikimas naujam produktui.’

Brand loyalty
Lojalùmas prẽkės žénklui

Vartotojo teikiama pirmenybė tam tikro prekės ženklo prekei, lemianti daugkartinį šios prekės rinkimąsi.’

Brand manager
Prẽkės žénklo vadýbininkas

Asmuo, atsakingas už tam tikro prekės ženklo rinkodaros kampanijų planavimą, vykdymą ir priežiūrą. Kartais dar vadinamas produkto vadybininku.’

Broadcast media
Transliúojamoji žiniãsklaida

Žiniasklaida, kuri naudoja radijo bangas programoms transliuoti, pvz., radijas ir televizija.’

Buying center

Komitetas ar grupė organizacijos asmenų, kurie yra atsakingi už produktų ir paslaugų vertinimą ir sprendimo pirkti priėmimą.’

Build-up approach

Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas įvertinus veiksmų, reikalingų iškeltiems tikslams pasiekti, kainą.’

Burke reflections test
Bùrke’o įsimenamùmo tèstas

Metodas, skirtas paruoštai spaudos reklamai prieš pradedant kampaniją patikrinti. Vartotojams duodami bandomieji žurnalai su reklama. Kitą dieną su jais aptariama žurnaluose matyta reklama, prašoma prisiminti reklamos turinį ir atsakyti į kitus reklamos užsakovus dominančius klausimus.’

Burke test
Bùrke’o tèstas

Metodas, skirtas televizijos reklamai, ją pradėjus transliuoti, tirti. Dieną po transliacijų respondentai pildo Burke’o įsimenamumo testą.’

Business-to-business advertising (B2B)

Reklama, kai viena įmonė prekes ar paslaugas siūlo kitai įmonei, o ne galutiniam vartotojui.’

Į viršų


CCable television

Televizija, kurios programos transliuojamos ne radijo bangomis, o kabeliu.’

Call centre
Skambùčių ceñtras

Įmonės skyrius arba išorinis partneris, kuris atsakingas už didelį gaunamų arba atliekamų telefono skambučių srautą. Naudojama tiesioginio pardavimo, techninio aptarnavimo, tyrimų tikslams, taip pat teikiant informacines paslaugas telefonu. Skambučių centrai naudoja specialią įrangą, padedančią skambinti, atpažinti gaunamus skambučius ir vesti pokalbį.’

Carryover effects
Vėlúojančio póveikio efèktas

Reiškinys, kai reklamos įtaka pardavimo apimčiai juntama tik praėjus tam tikram laikui.’

Category development index
Prodùktų kategòrijos išvýstymo iñdeksas

Indeksas, apskaičiuojamas pagal tam tikros produktų kategorijos pardavimo konkrečioje teritorijoje santykį (procentais nuo viso pardavimo) su žmonių, gyvenančių toje teritorijoje skaičiumi (procentais nuo visų šalies gyventojų).’

Category extension
Prodùktų kategòrijos plėtrà

Strategija, kai egzistuojantis prekės vardas suteikiamas naujai produktų kategorijai.’

Category management

Rinkodaros strategija, kai visa produktų kategorija valdoma kaip vienas strateginis verslo vienetas (tradiciškai produktai valdomi atskirai arba grupuojami pagal prekių ženklus). Taip organizuojant darbą manoma, kad rinkodaros vadybininkas, rūpindamasis visa produktų kategorija, gali geriau suprasti vartotojų įpročius, rinkos tendencijas.’

Cause related marketing
Su aktuãlijomis susietà rinkódara

Rinkodara, kai prekių ar paslaugų pardavimas siejamas su pinigų rinkimu labdarai, socialiniam ar kitam aktualiam projektui finansuoti. Tai efektyvus rinkodaros būdas, kuriuo ne tik pasiekiami pardavimo rezultatai, bet ir formuojamas pozityvus įmonės įvaizdis. Labdaros organizacijoms bendri su verslo įmonėmis projektai padeda tapti labiau matomomis ir rasti naujų finansavimo šaltinių.’

Cause related marketing
Su aktuãlijomis susietà rinkódara

Rinkodaros veiksmai, susieti su socialinėmis aktualijomis. Dažniausiai tokias rinkodaros kampanijas verslo įmonės organizuoja kartu su pelno nesiekiančiomis organizacijomis. Realizuojant su aktualijomis susietas rinkodaros kampanijas sukuriama ne tik verslo, bet ir visuomenės vertė.’

Central route to persuasion

Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Pagrindinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai pranešimo gavėjas gilinasi į reikalą – yra aktyvus, dalyvauja bendravimo procese ir geba bei turi motyvacijos jį išklausyti ir suprasti. Žr. įsigilinimo tikimybės modelis (angl. Elaboration likehood model of persuasion).’

Centralized organizational structure
Centralizúotoji organizãcinė struktūrà

Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai visi sprendimai priimami centrinėje bendrovės būstinėje.’

City zone
Miẽsto zonà

Rodiklis, naudojamas laikraščio tiražo dydžiui nusakyti ir rodantis laikraščio paplitimą mieste, kuriame jis leidžiamas, įskaitant priemiesčius, kuriuos pagal bendras su miestu charakteristikas, galima laikyti tos pačios teritorijos dalimi.’

Classical conditioning

Mokymosi procesas, kai reakciją sukeliantis sąlyginis dirgiklis yra siejamas su neutraliu dirgikliu, nekeliančiu jokios konkrečios reakcijos. Neutraliu dirgikliu veikiant kelis kartus, jis sukelia tokią pačią reakciją, kaip ir sąlyginis dirgiklis.’

Classified advertising

Reklama laikraščiuose ir žurnaluose, kuri dažniausiai yra tik tekstinė ir yra suskirstyta pagal temas, susijusias su reklamuojama preke ar paslauga. Darbo pasiūlymai, nekilnojamojo turto, automobilių pardavimas ar pirkimas – pagrindinės šios reklamos formos.’

Clients
Klieñtas

Organizacija, kuri pasitelkia reklamos agentūras ar kitus komunikacijos partnerius rinkodaros tikslams pasiekti – gaminiams, paslaugoms reklamuoti, aktualijoms nušviesti.’

Clutter
Blòkas

Televizijos programai nepriklausanti medžiaga, kuri pateikiama transliuojant, t. y. reklaminiai klipai, reklamuojamos pramogos, visuomeninė veikla, anonsai ir pan.’

Code of ethics
ètikos kòdeksas

Nuostatų rinkinys, skirtas reklamos veiklos standartams, kurių savanoriškai įsipareigoja laikytis reklamos verslo dalyviai apibrėžti.’

Cognitive dissonance

Psichologinės įtampos ar popirkiminės abejonės būsena, kurią vartotojas gali išgyventi įsigijęs prekę ar paslaugą. Bandydamas sumažinti įtampą, vartotojas dažnai ieško jo sprendimą paremiančios informacijos.’

Cognitive processing

Procesas, kai individas paverčia išorinę informaciją reikšmėmis ar mąstymo modeliais ir naudoja šias reikšmes vertindamas elgesį ar pasirinkdamas, kaip elgtis.’

Cognitive responses

Mintis, kuri kyla pranešimo gavėjui skaitant, matant ar girdint informaciją.’

Collateral services

Bendrovės, teikiančios kitoms bendrovėms specializuotas rinkodaros paslaugas: pakuočių dizainas, pardavimo rėmimas, žiniasklaidos priemonių užsakymas, rinkos tyrimai, reklaminės medžiagos gamyba.’

Combination rates
Kombinúotoji káina

Speciali kaina ar nuolaida, siūloma reklamuojantis dviejuose ar daugiau periodinių leidinių. Kombinuotąją kainą dažnai siūlo leidėjai, kurie toje pačioje rinkoje leidžia ir rytinį, ir vakarinį laikraščio tiražą.’

Commission system

Atlyginimo už agentūros paslaugas sistema, kai paslaugų kaina skaičiuojama kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto, taip pat dalis nuo suplanuoto ir kliento vardu nupirkto žiniasklaidos laiko (ploto).’

Communication objectives

Tikslai, kurių siekia organizacija realizuodama komunikacijos kampaniją ir kurie pasiekiami komunikacijos priemonėmis: žinomumo didinimas, įvaizdžio, požiūrio pokyčiai, pirmenybės teikimo ar ketinimo įsigyti prekę ar paslaugą pokyčiai ir kt.’

Communicator
Komunikãtorius

Subjektas, kuris siunčia pranešimą gavėjui. Jis gali daryti įtaką žinios suvokimui, pasirinkdamas komunikacijos kanalus, keisdamas komunikavimo toną ar kontekstą.’

Comparative advertising
Lyginamóji reklamà

Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamuotojo konkurentas, jo prekės ar paslaugos ir lyginami vienas arba keli jų prekės ar paslaugos požymiai ar savybės.’

Comparative advertising (comparison advertising)
Lyginamóji reklamà

Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.’

Compensatory decision rule

Alternatyvas įvertinančio apsisprendimo taisyklė, kai vartotojai renkasi prekę ar paslaugą ir svarsto atsižvelgdami į pagrindines jos savybes ir jų svarbą.’

Competition Council
Konkureñcijos tarýba

Valstybės institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi konkurencijos ir reklamos įstatymų: nagrinėjanti gaunamus ūkio subjektų skundus.’

Competition-oriented pricing
Konkureñcinis káinų nustãtymas

Kainodaros strategija, kai kainos nustatomos atsižvelgiant į konkurentų kainas. ‘

Competitive advantage
Konkureñcinis pranašùmas

Unikali ar ypatinga įmonės, organizacijos ar gaminio savybė, kuri suteikia pranašumo prieš konkurentus.’

Competitive parity method
Konkureñcinis paritèto metòdas

Reklamos ir pardavimo skatinimo biudžeto nustatymo metodas, kai siekiama, kad biudžeto dalis procentais nuo pardavimo būtų tokia pati kaip ir konkurentų.’

Computer simulation models

Modeliavimas, naudojamas siekiant nustatyti, kaip reklamos investicijos turės įtakos pardavimui didėti. Skaičiuojama remiantis surinktais kiekybiniais duomenimis.’

Concave downward function

Reakcijos į reklamą ar pardavimą funkcija, pagal kurią augančios reklamos poveikis pardavimo apimčiai įsivaizduojamas kaip laipsniškai mažėjantis.’

Concentrated marketing
Sutelktóji rinkódara

Rinkodaros strategija, kai bendrovė sutelkia dėmesį ir rinkodaros išteklius į vieną konkrečią rinkos dalį.’

Concept testing

Keleto skirtingų kūrybinių sumanymų tikrinimas prieš ruošiant reklamą, kai tikslinės auditorijos prašoma įvertinti idėją, pasakyti įspūdžius, komentarus.’

Conditioned stimulus

Dirgiklis, kuris asociatyviai susiejamas su nesąlyginiu dirgikliu ir kuris gali sukelti tokią pačią reakciją ar atsaką kaip ir nesąlyginis dirgiklis. Dar žr. klasikinė įtaka (angl. classical conditioning).’

Conjunctive decision rule

Alternatyvų vertinimo taisyklė, kai vartotojai nustato žemiausią kiekvienos svarbios produkto savybės veikimo ribą ir renkasi tik tas alternatyvas, kurių visa savybių grupė siekia ar viršija šią ribą.’

Consumer behavior
Vartótojo elgesỹs

Žmogaus veikimo būdas, siekiant patenkinti poreikius ir troškimus įsigyjant prekę ar paslaugą. Apima veiklą ieškant prekių ar paslaugų, renkantis, vartojant, vertinant, dalijantis patirtimi.’

Consumer franchise-building promotions

Pardavimo skatinimo kampanija, kurioje integruoti ir prekės ženklo įvaizdžio elementai. Tokia kampanija ne tik skatina pardavimą bet ir padeda pozicionuoti prekės ženklą.’

Consumer socialization process
Vartótojo socializãcija

Procesas, kai asmuo įgyja įgūdžių, reikalingų vartotojui veikti rinkoje.’

Consumer-oriented sales promotion

Pardavimo skatinimo būdas, kai skatinami pirkti galutiniai vartotojai. Naudojami nuolaidų kuponai, loterijos, bandomieji produktai, nuolaidos ir pan.’

Contest

Loterijos ir konkursai, organizuojami vykstant pardavimo skatinimo akcijas, kai vartotojams siūloma ką nors atspėti ir laimėti daiktinius arba piniginius prizus.’

Continuity
Tęstinùmas

Reklamos planavimo strategija, kai reklama publikuojama nelabai intensyviai bet ilgą laiką.’

Contribution margin
Kontribùcija

Skirtumas tarp pajamų, gautų pardavus produktą ar prekės ženklą, ir kintančių sąnaudų. ‘

Controlled circulation basis
Kontroliúojamo plãtinimo pãgrindas

Nemokamų leidinių dalijimas asmenims, kurie, leidėjo nuomone, yra svarbūs ir atsako už sprendimų pirkti priėmimą arba yra iš anksto atrinkti jį vienaip ar kitaip įvertinti.’

Cooperative advertising

Prekių gamintojo ir prekes reklamuojančio prekybininko susitarimas dėl dalies prekybininko patirtų reklamos išlaidų kompensacijos.’

Copy platform

žr. kūrybos strategija (angl. Creative strategy)’

Copy testing

Tyrimo metodas, leidžiantis nustatyti auditorijos reakciją į reklamą. Naudojama nustatyti, ar reklama tinka vienai ar kitai rinkai, taip pat naudojama atrenkant tinkamus kūrybinius sprendimus.’

Copywriter

Asmuo, kurio darbas yra kurti reklamos skelbimų ir televizijos reklamų idėjas, taip pat rašyti reklamos tekstus.’

Cost per order (CPO)

Reklamos investicijų dalis, tekusi vienam užsakymui gauti. Naudoja įmonės, kurios užsiima tiesiogine rinkodara.’

Cost per ratings point

Žiniasklaidos pirkėjų naudojamas rodiklis, skirtas skirtingoms transliuojamų programų reklamos kainoms palyginti. Rodo, kiek kainuoja pasiekti vieną procentą programos auditorijos. Skaičiuojama konkrečios programos reklamos kainą dalinant iš programą žiūrinčių žmonių dalies procentais.’

Cost per thousand

Skaičius, nusakantis kiek kainuoja reklamos pranešimu pasiekti 1000 tikslinės auditorijos narių. Leidžia palyginti skirtingas žiniasklaidos rūšis.’

Cost per thousand (CPT)

Reklamos kaina tūkstančiui žmonių pasiekti.’

Counterargument
Kontrargumeñtas

Mintis arba atsakas, kuris prieštarauja arba yra visiškai priešingas anksčiau pateiktai minčiai.’

Coverage
Auditòrijos pasiekiamùmas

Rodiklis, nusakantis kokią auditorijos dalį įmanoma pasiekti naudojant vieną ar kitą žiniasklaidos priemonę.’

Creative brief
Kūrýbos sántrauka

Vidinis reklamos agentūros dokumentas, kuriuo kliento užduotis ir kita svarbi informacija pateikiama kūrybos skyriui.’

Creative execution
Kūrýbinis įgyvéndinimas

Pagrindinės reklamos idėjos perteikimas kūrybinėmis priemonėmis.’

Creative strategy
Kūrýbos stratègija

Reklamos pranešimo kūrimo gairės, kurios nusako, ką reklamos žinia turi perteikti, kokiai auditorijai ir kokiu tonu. Tai padeda idėjų ir tekstų autoriams kurti reklamą. Kiekviena reklama turi derėti su kūrybos strategija. Kūrybos dokumentas vadinamas kūrybos santrauka.’

Creative tactics
Kūrýbos tãktika

Nustatymas, kaip kūrybiškai pateikti reklamos pranešimą, kad tikslinė auditoriją ją tinkamai suprastų. ‘

Creativity
Kūrybiškùmas

Žmonių gebėjimas kurti naujas idėjas ir unikalius sprendimus. Reklamos versle vartojama kūrybinėms agentūroms apibūdinti.’

Credibility
Patikimùmas

Tam tikros srities išmanymas, įgūdžių, patirties turėjimas, gebėjimas objektyviai vertinti bei pateikti informaciją ar konsultuoti tam tikru klausimu. Svarbu, apibūdinant komunikacijos partnerį, konsultantą.’

Cross sell

Vykstant tiesioginiam pardavimui naudojamas pardavimo būdas, kai tam pačiam pirkėjui parduodama papildomas gaminys ar paslauga.’

Cross-media advertising

Reklama skirtingose žiniasklaidos priemonėse, kurias siūlo viena bendrovė arba kelių žiniasklaidos paslaugų teikėjų susivienijimas.’

Cross-ruff coupon

Kuponas, gaunamas kartu su įsigyta preke ir kurį galima panaudoti kitai prekei palankesnėmis sąlygomis pirkti. Kita prekė, dažniausia vienas produktas, priklauso tai pačiai bendrovei, nors tai gali būti ir sutarimas su kitu gamintoju.’

Cross/multimagazine deals

Sutartis, kai keli leidėjai siūlo savo žurnalus reklamos davėjui kaip vieną žiniasklaidos paketą.’

Culture
Kultūrà

Reikšmių, vertybių, normų ir papročių visuma, bendra vienos visuomenės nariams.’

Cume, Cumulated reach
Pasiektà auditòrija

Reklama ar žiniasklaidos kanalu pasiektos auditorijos kiekis, padalintas iš visos esamos auditorijos, reiškiamas procentais.’

Customer profile
Vartótojo pavéikslas

Vartotojo ar vartotojų grupės apibūdinimas pagal demografinius ir psichografinius požymius.’

Customer relationship management (CRM)

Strategija, kai naudojantis informacinėmis technologijomis, surandami, įgyjami ir išlaikomi įmonės klientai. Ryšių su vartotojais palaikymo sistema padeda juos grupuoti, suprasti poreikius ir palaikyti ryšius. Sistema leidžia pasiūlyti klientams labiausiai tinkančius produktus ir paslaugas, kokybiškai su jais bendrauti.’

Į viršų

DDAGMAR
DAGMAR

Akronimas – reklamos tikslų nustatymas išmatuotiems reklamos rezultatams. Būdas nustatyti reklamos uždavinius ir tikslus, išplėtotas Russell’o Colley’aus.’

Day-after recall scores

Tyrimo metodas, kurį naudoja įvairios rinkotyros bendrovės, tikrindamos televizijos reklamos efektyvumą. Kitos dienos įsiminimo įvertinimas rodo, kiek procentų tiriamųjų žiūrovų po dienos ar vėliau gali atsiminti tam tikrą matytą reklamą.’

Data base

Asmenų ar įmonių sąrašas, naudojamas tiesioginės reklamos tikslams. Tai gali būti esami arba potencialūs gaminio ar paslaugos vartotojai. Lietuvoje duomenų tvarkymas ir saugojimas, taip pat naudojimas tiesioginės reklamos tikslams yra reglamentuotas įstatymais.’

Decentralized organizational structure
Decentralizúotoji organizãcijos struktūrà

Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai rinkodaros specialistai kiekvienoje šalyje yra įgalioti savarankiškai priimti sprendimus. ‘

Decoding
Iškodãvimas

Procesas, kai reklamos pranešimo gavėjas supranta pranešimą. Įmantrūs kūrybiniai sprendimai padidina tikimybę, kad dalis auditorijos neiškoduos arba neteisingai iškoduos jiems skirtą pranešimą.’

Demographic segmentation
Demogrãfinis riñkos skáidymas

Rinkos skaidymo metodas, pagrįstas vartotojų demografiniais kriterijais.’

Demographics
Demogrãfiniai kritèrijai

Gyventojų skirstymas pagal tam tikrus pamatuojamus kriterijus: amžių, lytį, pajamas, išsilavinimą, užsiėmimą, gyvenamąją vietą ir kt.’

Demographics
Demogrãfija

Požymiai, pagal kuriuos skiriasi ir gali būti grupuojama tikslinė auditorija (amžius, išsilavinimas, profesija ir kt.). Dar žr. psichografija.’

Department system
Skỹrių sistemà

Reklamos agentūros darbo organizavimo būdas, kai darbuotojai dirba skyriuose pagal atliekamus darbus: kūrybos, projektų valdymo (klientų), žiniasklaidos, tyrimų, gamybos ir kt.’

Derived demand
Sukeltóji paklausà

Padėtis, kai tam tikro produkto ar paslaugos paklausą lemia kitų prekių ir (ar) paslaugų paklausa. Pvz., aliuminio skardinių paklausa susijusi su gaiviųjų gėrimų ir alaus suvartojimo padidėjimu.’

Dyatic communication
Dvišãlis bendrãvimas

Tiesioginis dviejų asmenų ar grupių bendravimas, pavyzdžiui, pardavėjo ir kliento.’

Differentiated marketing
Diferencijúotoji rinkódara

Rinkodaros būdas, kai įmonė skirtingoms rinkos dalims taiko skirtingas rinkodaros strategijas.’

Differentiation
Išskirtinùmas

Įmonė ar prekės ženklas, turintis vieną ar keletą ryškių požymių, kurie išskiria jį iš kitų įmonių ar prekės ženklų.’

Direct broadcast by satellite (DBS)
Tiesióginė palydõvinė transliãcija (TPT)

Televizijos signalo perdavimo sistema, kai signalas transliuojamas tam tikra kryptimi iš palydovo į specialias palydovines antenas, pritvirtintas namuose ar lauke.’

Direct channels
Tiesióginis kanãlas

Rinkodaros būdas, leidžiantis gamintojui tiesiogiai bendrauti su galutiniu vartotoju.’

Direct headline
Tiesióginė añtraštė

Antraštė, tiesiogiai pranešanti norimą žinią ir skirta aiškiai apibrėžtai auditorijai. Tiesioginėse antraštėse dažnai nurodomas konkretus privalumas, pažadas arba kita priežastis vartotojui domėtis gaminiu ar paslauga.’

Direct mail
Tiesióginis pãštas

Tiesioginės rinkodaros būdas, kai tiksliniams adresatams, atrinktiems pagal amžių, pajamas, gyvenamąją vietą, profesiją, pirkimo įpročius ir kitus rodiklius, siunčiami prekių ar paslaugų pasiūlymai. Siunčiama įprastu arba elektroniniu paštu.’

Direct marketing
Tiesióginė rinkódara

Rinkodaros sistema, kuria įmonė tiesiogiai kreipiasi į vartotojus, siekdamos atsako ir (arba) veiksmo.’

Direct marketing media
Tiesióginės rinkódaros žiniãsklaida

Žiniasklaidos priemonės, naudojamos tiesioginės rinkodaros tikslams, pavyzdžiui, tiesioginis paštas, reklama telefonu, spauda ir transliuojamoji žiniasklaida (teleparduotuvės).’

Direct response advertising
Tiesióginio ãtsako reklamà

Reklama, kuri yra vienintėlė vartotojo galimybė susipažinti su preke ar paslauga ir kuri suteikia galimybę įsigyti ją tik reaguojant į reklamą – siunčiant kuponą, skambinant nurodytu telefonu ar užsakant internetu, jei reklama skelbiama internete.’

Direct selling

Produktų ar paslaugų pristatymas, demonstravimas ir pardavimas klientams, bendraujant su jais tiesiogiai jų namuose, darbe ar kitoje pardavimui neskirtoje vietoje.’); INSERT INTO `dictionary` (`id`, `parent`, `lt`, `ltimage`, `en`, `description`) VALUES (302, 727

Direct-action advertising
Skãtinamoji reklamà

Reklama, raginanti vartotoją nedelsiant atlikti kokį nors veiksmą.’

Į viršų

EE-commerce (Electronic-commerce)

Verslas, organizuojamas elektroniniais tinklais, paprastai internetu.’

Economies of scale
Mãsto ekonòmija

Gamybos sąnaudų mažinimas vienam vienetui didinant gamybos ar pardavimo pajėgumus. Reklamos versle masto ekonomijos siekiama perkant eterio laiką ar reklamos plotą: santykinės išlaidos reklamos matavimo vienetui mažėja didinant bendrą užsakomos žiniasklaidos kiekį.’

Effective frequency
Efektyvùsis dãžnis

Pamatytų ar išgirstų reklamos pranešimų kiekis, kuris, manoma, kad įtikins adresatą atlikti reklamos užsakovo norimą veiksmą. Žymima „1+“, „3+“, 6+“ ir pan. Skaitoma „Vienas (trys, …) ir daugiau kartų“.’

Effective reach
Efektyvùs pasiekiamùmas

Efektyviu dažniu pasiekta auditorijos dalis. Skaičiuojama procentais nuo bendros žiniasklaidos kanalo pasiektos auditorijos.’

Effective reach

Auditorijos dalis procentais pasiekta užsibrėžtu efektyviuoju dažniu.’

Eye tracking

Metodas, leidžiantis stebėti žmogaus akių judesius, kai jis žiūri vaizdo arba televizijos reklamą. Akių judesių analizė skirta nustatyti, kurios reklamos dalys ar atkarpos traukia žiūrovo dėmesį ir (arba) kelia jo susidomėjimą.’

Elaboration Likelihood Model of persuasion

Įsigilinimo tikimybės modelis nusako, kaip formuojamos ir keičiamos nuostatos. Šio modelio esmė yra informacijos gavėjo įsigilinimas, kuris gali būti paviršutiniškas arba gilus. Pagal tai skiriami du įtikinėjimo būdai: pagrindinis įtikinėjimo metodas ir šalutinis įtikinėjimo metodas. Dar žr. pagrindinis įtikinimo metodas ir šalutinis įtikinimo metodas.’

Emotional appeals
Emòcinis patrauklùmas

Reklamos pranešimas, teigiamai veikiantis vartotojo jausmus ir emocijas.’

Encoding
Kodãvimas

Minčių, idėjų ar informacijos pateikimas simboline forma. Reklamoje – tai kūrybos procesas, kai reklamos pranešimas paverčiamas kūrybiniu sprendimu.’

Evaluative criteria
Vértinimo kritèrijai

Produkto ar paslaugos rodikliai arba duomenys naudojamos skirtingoms alternatyvoms lyginti.’

Event marketing

Rinkodaros veiksmai, kai gaminiai, paslaugos, aktualijos ar įmonės vardas reklamuojami specialiai tam sukuriant ar pagal poreikius pakeičiant renginį, šventę, ar kitokį įvykį (sporto, muzikos renginiai parodos ir kt.)’

Event sponsorship

Reklamos forma, kai reklamos užsakovas susieja įmonę ar prekės ženklą su tam tikru renginiu – koncertu, sporto renginiu ar kitais.’

Evoked set
Alternatỹvų rinkinỹs

Keleto prekių ženklų gaminiai, kuriuos besirenkantis vartotojas vertina kaip galimas alternatyvas. Tai sudėtinė sprendimo priėmimo dalis.’

Exchange

Dviejų pusių pasikeitimas kuo nors vertingu.’

Exclusive

Taktika, naudojama viešuosiuose ryšiuose, kai teisė pranešti naujieną suteikiama vienai žiniasklaidos priemonei.’

Expertise
Ekspertiškùmas

Informacijos teikėjo patikimumas konkrečioje srityje ar temoje, pripažįstamas remiantis jo žiniomis ir patirtimi.’

External analysis

Reklamos planavimo etapas, kai orientuojamasi į tokius veiksnius kaip organizacijos klientų savybės, rinkos dalys, pozicijos nustatymo strategijos, konkurentai ir rinkodaros aplinka.’

External audiences

Už įmonės ar organizacijos ribų esantys arba ne taip glaudžiai su ja susiję asmenys ar grupės, pvz., plačioji visuomenė.’

External search

Paieška, kai vartotojai ieško ir gauna informaciją iš išorės šaltinių, pvz., reklamos, kitų žmonių arba viešųjų šaltinių.’

Į viršų

FFailure fee
Baudà už nevýkdymą

Dažniausiai per įvairias akcijas pasiekiamas prekių tiekėjo ir prekybos tinklo sutarimas, kuriuo prekybos tinklas įsipareigoja priimti didesnį kiekį tiekėjo produktų, tačiau nustato baudas tiekėjui tuo atveju, jeigu produkto pardavimai nepateisina lūkesčių.’

False advertising

Reklama, kurioje pateikiama neteisinga informaciją apie prekes ir paslaugas. ‘

Fear appeals

Reklamos pranešimas, kuriame vaizduojamos neigiamos tam tikros elgsenos buvimo (arba nebuvimo) pasekmės ir todėl keliantis gavėjo nerimą.’

Feedback
Grįžtamàsis ryšỹs

Pranešimo gavėjo atsako dalis, perduodama atgal siuntėjui. Grįžtamasis ryšys gali būti pateikiamas įvairiomis formomis ir suteikia siuntėjui galimybę stebėti, kaip iškoduojamas ir suprantamas siunčiamas pranešimas.’

Field of experience

Pranešimo siuntėjų ir gavėjų potyriai, suvokimas, požiūris ir vertybės, perduodant tam tikrą informaciją.’

Field tests

Vartotojo reakcijos į reklamą testas, atliekamas ne laboratorijoje, o natūralioje aplinkoje.’

Financial audit

Vienas reklamos agentūros vertinimo etapų, kai klientas agentūrą vertina pagal tai, kaip ji tvarko projektų finansų reikalus. Galimybė klientui analizuoti agentūros finansų dokumentus ir duomenis aptariama pasirašant kliento ir agentūros sutartį.’

Flesch formula
Flèsch‘o fòrmulė

Atsiskaitymas už reklamos agentūros paslaugas, kai nustatoma visų darbų (dažniausia atliktinų per metus) kaina ir už juos atsiskaitoma vienodomis dalimis per tam tikrą laiko periodą (dažniausiai kas mėnesį), nepriklausomai nuo per tą periodą atliktų darbų kiekio.’

Flighting
Bangúojamoji reklamà

Reklamos planavimo metodas, kai intensyvūs reklamos publikavimo periodai derinami su periodais be reklamos.’

Focus group
atrinktóji grùpė

Žmonių grupė (nuo 4 iki 15), surinkta diskutuoti tam tikra tema. Diskusiją veda vadovas. Diskutuojant gaunami kokybiniai duomenys (tokie kaip nuostatos ir įsitikinimai). Grupės nariai gali būti parinkti taip, kad atstovautų tikslinę grupę. Kartais tokia grupė dar vadinama ntk. fokus grupė.’

Frequency
dãžnis

Auditorijos pasiekimas reklama kartais per tam tikrą laiko tarpą.’

Full – service agency
visapùsio aptarnãvimo agentūrà

Reklamos agentūra, siūlanti klientams visą rinkodaros ir informavimo paslaugų spektrą: reklamos pranešimų planavimą, kūrimą, gamybą ir pateikimą ir kitų formų pardavimo skatinimą.’

Functional benefit
fùnkcinė naudà

Apčiuopiamas, vartotojo tiesiogiai patiriamas naudojimosi gaminiu arba paslauga rezultatas.’

Į viršų

G
Game

Pardavimo skatinimo metodas, primenantis loteriją ir teikiantis skirtingas galimybes laimėti. Žaidimams dažniausiai naudojamos nutrinamos arba atplėšiamos žaidimo kortelės, kurias nutrynus arba atplėšus galima rasti laimėjimo numerį arba prizo aprašymą.’

Gatefolds
sulañkstomas lãpas

Didesnio formato žurnalo puslapis ar viršelis, kuris yra sulankstomas, kad būtų tokio pat formato kaip ir žurnalas. Jis naudojamas žurnalo maketo plotui didinti ir yra parduodamas už papildomą, didesnę kainą.’

General preplanning input

Informacijos rinkimas ir (ar) rinkos pokyčių, tendencijų analizė, kuri yra naudojama kaip pagalbinė medžiaga pradedant kurti reklamą.’

Geographic segmentation
geogrãfinis riñkos skáidymas

Rinkos skirstymas pagal skirtingus geografinius vienetus.’

Geographical weighting
geogrãfinis planãvimas

Žiniasklaidos planavimo strategija, kai konkrečioms zonoms ar regionams skiriamas didesnis reklamos kiekis, nes šiose zonose ar regionuose yra didesnė galimybė parduoti.’

Global advertising

Tokio pat reklaminio pranešimo naudojimas keliose skirtingų šalių rinkose.’

Global marketing

Vienodos rinkodaros strategijos naudojimas visose šalyse, kuriose veikia bendrovės padaliniai, naudojantys vienodą produktų ar paslaugų pardavimo būdą visame pasaulyje.’

Green marketing
ekològinė rinkódara

Produkto rinkodara ir pardavimo skatinimo metodai, vykdomi pabrėžiant aplinkos saugumą.’

Gross rating points (GRP)

Vidutinis bendrosios auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorijos žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą, konkretų laiką).’

Gross rating points (GRPs)

Bendrosios auditorijos reitingų, surinktų per tam tikrą laikotarpį, suma procentais. BAĮ apskaičiuojamas dauginant žiniasklaidos priemonės pasiekiamumą iš vidutinio parodymų skaičiaus.’

Group system
grùpių struktūrà

Reklamos agentūros darbo organizavimas, kai skirtingų skyrių specialistai – kūrybos, žiniasklaidos, projektų valdymo ir kitų, skirsomi grupėmis dirbti su tam tikrais konkrečiais projektais.’

Į viršų

HHalo effect

Tendencija įvertinti vieną reiškinio (daikto, stimulo) savybę ar aspektą, klaidingai vertinant kitas savybes.’);

Headline
añtraštė

Svarbiausią vietą reklamos pranešime užimantys žodžiai, kurie perskaitomi ar pastebimi pirmiausia.’

Hemisphere lateralization

Prielaida, kad žmogaus smegenys sudarytos iš dviejų skirtingų pusių, kitaip – pusrutulių, kurių kiekvienas kontroliuoja skirtingas funkcijas. Dešinysis – vaizdinės informacijos perdirbimą, o kairysis – žodinės informacijos perdirbimą.’

Heuristics

Problemų sprendimo metodika, kai sprendimas gaunamas bandymų ir klaidų keliu. Tai gali būti ne pats optimaliausias, tačiau greitas ir mažiau sąnaudų reikalaujantis sprendimo būdas. Vartotojų naudojamas renkantis prekes ar paslaugas.’

Hierarchy of effects model
efèktų hierárchijos mòdelis

Pagal šį modelį reklama veikia tada, kai vartotojas pereina nuoseklų procesą – nuo sužinojimo apie produktą (paslaugą) iki galutinio veiksmo (sprendimo) priėmimo. Procesą sudaro žinomumas, susidomėjimas, įvertinimas, pirkimas (išbandymas) ir pasirinkimas.’

Hierarchy of needs

A. Maslow\\”o poreikių teorija teigia, kad žmogaus poreikius pagal jų svarbumą galima sudėlioti į piramidę. Svarbiausia žmogui yra patenkinti fiziologinius poreikius (valgymas, miegojimas ir t. t.), po to jam reikia jaustis saugiam, mylimam, suvokti, kas jis yra, būti gerbiamam ir galiausiai turėti galimybę save realizuoti.’

Home market

Rinka (šalis, regionas ar miestas), kur yra įmonės būstinė.’

Horizontal cooperative advertising

Reklamos organizavimo forma, kai gaminio ar paslaugos reklama rūpinasi kelios įmonės ar organizacijos, teikiančios gaminį ar paslaugą į rinką. Pvz., prekybos centrų ir juose esančių parduotuvių susitarimai dėl reklamos.’

Į viršų

IIdentification
tapãtinimasis

Procesas, kai pranešimo gavėjas tapatinasi su jam patraukliais reklamos herojais, nes jie atitinka jo esamas arba siekiamas vertybes, nuostatas ar elgesį.’

Image advertising

Reklama, kurianti produkto ar paslaugos įvaizdį, pabrėžiant psichologinius aspektus arba sąsajas su tam tikromis vertybėmis, gyvenimo būdo ypatumais ar panašiai.’

Image advertising

Siekis sukurti tinkamą įmonės ar produkto vaizdą vartotojų galvose. Reklamuojamas objektas siejamas su tam tikru gyvenimo būdu, vertybėmis.’

Image transfer

Radijo reklamos kūrimo būdas, kai pasakojimas perkeliamas iš televizijos į radijo klipą.’

In – store media
reklamà parduotùvėje

Parduotuvėse naudojamos reklamos ir pardavimo skatinimo priemonės, pvz., prekybos vietų stendai, reklama ant vežimėlių, kuponų dėtuvės ir reklaminiai plakatai.’

Indirect channels
netiesióginis plãtinimo kanãlas

Rinkodaros kanalas, kai tarpininkai, tokie kaip didmenininkai ir smulkieji prekiautojai, dalyvauja parduodant produktą ar paslaugą vartotojui.’

Indirect headlines
netiesióginė añtraštė

Antraštė, kurioje neužsimenama apie produktą ar paslaugą arba neatskleidžiama reklamos pranešimo esmė.’

Inflight television commercials

Reklama, rodoma oro linijų keleiviams, skrendantiems lėktuvu.’

Infomercials
informãcinė reklamà

Reklaminiai televizijos filmukai, kurie yra labai ilgi, trunkantys nuo kelių minučių iki valandos. Informacinė reklama kuriama tam, kad suteiktų vartotojams detalią informaciją apie produktą ar paslaugą.’

Information processing model
informãcijos apdorójimo mòdelis

Reklamos poveikio modelis, sukurtas Williams‘o McGuire‘o, kuris vartotoją suvokia kaip informacijos apdorotoją ir problemos sprendėją. Pagal šį modelį informacijos hierarchiją sudaro šie etapai: pranešimo pateikimo, dėmesio skyrimo, suvokimo, priėmimo, išlaikymo atmintyje ir po jo einančio elgesio.’

Integrated marketing communication
integrúotosios rinkódaros komunikãcijos

Vadybos modelis, kai siekiama, kad visos rinkodaros komunikacijos formos – reklama, pardavimo skatinimas, viešieji ryšiai, tiesioginė rinkodara kryptingai veiktų kartu, o ne atskirai.’

Integration processes
integrãcija

Pirkėjo prekės ar paslaugos rinkimosi būdas, kai skirtinga informacija (produkto žinomumas, įsitikinimas, emocinis krūvis) yra sujungiama taip, kad būtų galima įvertinti dvi ar daugiau alternatyvų.’

Interconnects

Keleto kabelinės televizijos tinklų jungimas siekiant kartu parduoti ir transliuoti reklamą.’

Internal audiences

Organizacijos viduje esantys arba glaudžiai su ja susiję asmenys arba asmenų grupės.’

Internal search

Procesas, kai pirkėjas priima sprendimą remdamasis ankstesne patirtimi ir turimomis žiniomis.’

Internalization
internalizãcija

Procesas, kai patikimas šaltinis veikia pranešimo gavėją. Internalizacija vyksta, kai gavėjas skatinamas susidaryti objektyvią teisingą nuomonę vienu ar kitu klausimu. Be to, gavėjas susidaro patikimo kalbėtojo nuomonę, būdamas įsitikinęs, kad šio šaltinio pateikiama informacija atspindi tikrąją jo nuomonę.’

International media

Žiniasklaidos priemonės, kurios veikia keliose šalyse ir kurios reklamos užsakovų gali būti naudojamos keleto šalių auditorijai pasiekti.’

Į viršų

LLaboratory tests
laboratòrinis tèstas

Testas, kuris atliekamas kontroliuojamoje aplinkoje, norint sužinoti pirkėjų reakciją į reklamą.’

Layout
makètas

Spaudos reklamos sudėtinių dalių (pavadinimų, antraščių, paantraščių, iliustracijų, tekstų, prekės ženklų ir kitų grafinių elementų) išdėstymas.’

Lexicographic decision rule

Sprendimo priėmimo būdas, kai apie tai, kurią prekę ar paslaugą pasirinkti, vartotojas sprendžia pagal kriterijus, išdėstytus pagal svarbą. Kiekviena alternatyva vertinama pradedant nuo svarbiausio kriterijaus.’

Line extension
prẽkės žénklo plėtrà

Žinomo produkto pavadinimo suteikimas naujam tos pačios kategorijos produktui.’

Lithuanian advertising bureau
Lietuvõs reklãmos biùras

Nevyriausybinė organizacija įsteigta reklamuotojų, reklamos agentūrų ir žiniasklaidos, kuri siekia pati didinti reklamos verslo visuomeninę atsakomybę. Reklamas vertina ir išvadas teikia Lietuvos reklamos biuro arbitražo komisija. Daugiau žr. savitvarka.’

Lithuanian association of communication agencies KOMAA

Lietuvos reklamos agentūrų įkurta nevyriausybinė organizacija, vienijanti reklamos agentūras, siekiančias vystyti reklamos rinką, kelti reklamos pramonės prestižą ir drauge priimti visai reklamos rinkai svarbius sprendimus.’

Local advertising
viẽtinė reklamà

Reklama, sukurta apibrėžtoje teritorijoje, kurioje vykdoma aktyvi veikla.’

Localized advertising strategy
viẽtinės reklãmos stratègija

Reklamos strategija, kai reklama yra kuriama konkrečiai teritorijai ar rinkai, o ne adaptuojama naudojant tarptautinius sumanymus ir paruoštą medžiagą.’

Į viršų

MMacro environment
makroaplinkà

Nekontroliuojami veiksniai, sudarantys išorinę rinkodaros aplinką, t. y. demografiniai, ekonominiai, technologiniai, gamtos, sociokultūriniai ir valstybės reguliavimo veiksniai.’

Macroeconomic conditions

Veiksniai, lemiantys visos šalies ekonomiką, t. y. bendrojo vidaus produkto pokyčiai, palūkanų dydis, infliacija, ekonomikos nuosmukis ir užimtumo lygis.’

Magazine networks
žurnãlų grùpė

Žurnalai, priklausantys vienam leidėjui ar valdomi vieno tinklo, siūlantys reklamuotojams galimybę pirkti reklamos plotus iš karto keliuose žurnaluose ir taikanti kiekio nuolaidas.’

Mailing list

Duomenų bazė, kurią sudaro esamų ar galimų klientų pavardės ir adresai, skirta tiesioginio pašto kampanijoms.’

Major selling idea

Reklamos kampanijos temos ar pranešimo pagrindas, esmė.’

Marginal analysis

Skirtingų galimų sprendimų išlaidų ir pajamų įvertinimo būdas, stebint, kaip kinta išlaidos ir pajamos, kai nežymiai pakeičiamos kiekvienos alternatyvos pradinės sąlygos.’

Market opportunities
riñkos galimýbės

Sritys, kuriose įmonė įžvelgia verslo galimybių, t. y. kuriose vyksta palankūs pokyčiai, didėja paklausa, yra nepatenkintų vartotojų poreikių ar troškimų.’

Market segment

Pagal tam tikrą bendrą požymį ar poreikį išskiriama grupė žmonių, šeimų, įmonių ar organizacijų, kurios veikia kitais atžvilgiais vienalytėje rinkoje.’

Market segmentation
riñkos skáidymas

Rinkos skirstymas į atskiras dalis, turinčias bendrų poreikių, ir panašiai reaguojančias į rinkodaros veiksmus.’

Market segments

Apibrėžta vartotojų grupė, turinti panašių poreikių, troškimų ar kitų savybių, kurios skatina panašiai reaguoti į rinkodaros veiksmus.’

Marketing
rinkódara

Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas (angl. Product), kainos nustatymas (angl. Price), paskirstymas (angl. Place) ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas (angl. Promotion). Dažnai vartojama santrumpa PPPP.’

Marketing channels
rinkódaros kanãlai

Grupė nesusijusių įmonių, kurios dalyvauja prekių ar paslaugų teikimo vartotojams procese.’

Marketing communications
rinkódaros komunikãcija

Priemonių visuma, skirta vartotojams apie prekes ar paslaugas informuoti, veikti jų nuostatoms, prekių ženklų įvaizdiui kurti. Apima reklamą, viešuosius ryšius, pardavimo skatinimo akcijas, tiesioginį pardavimą, produktų pakuotes, reklamą pardavimo vietose ir daugelį kitų komunikacijos formų.’

Marketing mix
rinkódaros programà

Prekės ar paslaugos rinkodaros elementų (prekė, kaina, paskirstymas, pardavimų skatinimas), derinimas tarpusavyje, siekiant kuo daugiau parduoti. Dar žr. rinkodara (angl. Marketing).’

Marketing objectives

Organizacijos rinkodaros programos tikslai, tokie, kaip pardavimas, rinkos dalis ar pelningumas.’

Marketing plan
rinkódaros plãnas

Rinkodaros strategija ir veiksmų planas, skirti įmonės, produktų kategorijos ar prekės ženklo rinkodaros tikslams pasiekti.’

Mass media

Neasmeniniai bendravimo kanalai, kurie vienu metu gali perduoti informaciją daugeliui žmonių. Pirminė šių kanalų paskirtis yra perduoti informaciją.’

Mechandising

Siekimas skatinti pardavimą tinkamai išdėstant produktus parduotuvių lentynose, taip pat naudojant įvairias pardavimo skatinimo priemones dėmesiui į produktus atkreipti, įvairių pabandymų, akcijų organizavimas, reklaminės medžiagos pateikimas ir priežiūra.’

Media monitoring service

Reklamos stebėjimo paslaugas teikiančios įmonės fiksuoja visas tradiciniais žiniasklaidos kanalais publikuotas reklamas ir pateikia klientams duomenis apie jų kiekį, kainą, taip pat pačių reklamų iškarpas ar įrašus.’

Media objectives

Reklamos užsakovo iškelti tikslai, susiję su paruoštos reklaminės medžiagos efektyviu skleidimu tikslinėms grupėms.’

Media planning
žiniãsklaidos planãvimas

Sprendimai, susiję su reklamos pranešimo perteikimu galimiems produkto ar paslaugos pirkėjams ir (ar) vartotojams.’

Media strategies
žiniãsklaidos stratègija

Nustatytų žiniasklaidos tikslų siekimo veiksmų planas, kuris rodo, kokios žiniasklaidos priemonės bus naudojamos tikslinei auditorijai informuoti, kaip bus paskirstomas šioms priemonėms skirtas biudžetas ir kaip bus planuojama reklama.’

Media vehicle

Bet kokia priemonė, galinti skleisti reklaminę žinutę, įskaitant leidinius, verslo dovanas, lauko reklamos skydus ir kita. Priemonės, kurios neįprastai naudojamos reklamai perteikti, vadinamos netradicine žiniasklaida.’

Message
žinià/reklamos pranešimas

Pagrindinis reklamos pranešimas perduodamas tikslinei auditorijai, taip pat esminė informacija, kurią siuntėjas perduoda informacijos gavėjui.’

Microeconomic trends
mikroekonòmikos tendeñcijos

Ekonominių veiksnių, pvz., vartotojų pajamų, santaupų, skolų ir išlaidų, kitimo dėsningumai ar raida.’

Milline rate
milijõno egzempliõrių plóto káina

Reklamos ploto laikraštyje kainos milijonui kopijų apskaičiavimas, gaunamas ploto įkainį padalijus iš tiražo. Naudojama palyginti skirtingo tiražo leidinių reklamos kainą.’

Mnemonics
mnemònika

Esminės užuominos, pvz., simboliai, rimai ir asociacijos, padedančios mokytis ir įsiminti.’

Motivation research

Kokybinis tyrimas, stengiantis pasiekti vartotojo pasąmonę ir išsiaiškinti giluminę produkto pirkimo motyvaciją.’

Motive
motỹvas

Vartotojo aktyvumą skatinantis ir jo veiklos kryptį lemiantis veiksnys.’

Multiattribute attitude model
komplèksinis vértinimo mòdelis

Modelis, pagal kurį žmogaus požiūris į objektą ir jo vertinimas yra įsitikinimų dėl to objekto raiška.’

Multiple buying influences

Procesas, kai grupė organizacijos asmenų turi įtakos priimant arba priima sprendimą pirkti prekes ar paslaugas.’

Į viršų

NNarrowcasting

Labai siauros tikslinės auditorijos pasiekimas naudojant tik tam tikras televizijos programas, pvz., laidas žvejams, medžiotojams, automobilistams ar pan.’

National advertisers
nacionãlinis reklamúotojas

Bendrovė, kuri reklamuoja savo produktus ar paslaugas visoje šalyje ar didesnėje šalies dalyje.’

National advertising
nacionãlinė reklamà

Reklama, kurią bendovė naudoja visoje ar didesnėje šalies dalyje ir taiko didžiausiai vartotojų rinkai.’

Negotiated commission

Užmokesčio reklamos agentūroms forma, kai klientas ir agentūra susitaria dėl tam tikro dydžio komisinio mokesčio, kuris skaičiuojamas nuo agentūros kontroliuojamo reklamos užsakovo biudžeto.’

Neuro-linguistic programming (NLP)

Taisyklių ir metodų rinkinys, kuriuo, kaip teigiama, galima veikti žmogaus elgesį. Daugelis teiginių moksliškai dar neįrodyti.’

Noise

Šalutiniai komunikacijos proceso veiksniai, iškreipiantys arba trukdantys perduoti žinią.’

Non-traditional media

Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)’

Noncompensatory integration strategies
nekompensúojamųjų kritèrijų taisyklė

Vartotojo sprendimo priėmimo būdas, kai visi kriterijai, pagal kuriuos priimamas sprendimas dėl vienos ar kitos alternatyvos, turi atitikti tam tikrus nustatytus ar nusistatytus kriterijus, t. y. negalima trūkumų pagal vienus kriterijus kompensuoti privalumais pagal kitus kriterijus.’

Nonfranchise-building promotions

Pardavimo skatinimo veiksmai skirti tik pardavimui didinti. Šiuo atveju reklamos kampanija nesiekiama apie produktą pateikti jokios papildomos informacijos.’

Nonpersonal channels

Komunikacijos kanalai, kuriais žinia auditorijai perduodama neužmezgus tiesioginio asmeninio santykio su informacijos gavėju. Visuomenės informavimo priemonės laikomos neasmeniniais kanalais.’

Nonprice competition
ne káinų konkureñcija

Konkurencijos būdas, kai konkuruojama ne prekės ar paslaugos kaina, o komunikuojant kitas išskirtines savybes.’

Į viršų

OObjective and task method

Rinkodaros biudžeto nustatymo būdas, kai įvertinami trys dalykai: (1) nustatomi tikslai, (2) nustatomos strategijos ir priemonės tikslams pasiekti, (3) apskaičiuojamos išlaidos, reikalingos nustatytai strategijai įgyvendinti.’

Off-network syndication

Pakartotinės televizijos programų transliacijos, kurias vietinės televizijos stotys įsigyja iš nacionalinių televizijos stočių.’

On-air tests
bañdomoji transliãcija

Bandomoji televizijos klipų transliacija, kuri atliekama transliuojant televizijos reklamą tam tikrose bandomosiose teritorijose.’

One-sided message

Komunikavimo būdas, kai pristatoma tik teigiama produkto ar paslaugos savybė, nutylint nepatrauklias savybes.’

One-step approach

Tiesioginės rinkodaros strategija, kai reklamos pranešimu siekiama iš karto gauti užsakymą, pvz., televizijos programa, kuri skatina iš karto užsisakyti siūlomą prekę.’

Open rate structure
kiñtanti káina

Kainodaros būdas, kai reklamos kaina priklauso nuo skelbimo dažnumo ar iš anksto perkamo reklamos ploto dydžio.’

Order taking

Pardavimo dalis, kai priimamas kliento užsakymas. Šiuo atveju pardavėjo uždavinys yra priimti užsakymą, nes vartotojas jau yra apsisprendęs pirkti.’

Out-of-home advertising
laũko reklamà

Reklamos forma, kai pranešimas tikslinę auditoriją pasiekia ne namuose. Tai lauko reklamos skydai, reklama autobusų stotelėse, užrašai ore ir kiti.’

Į viršų

PPay by results (PBR)

Atsiskaitymo už reklamos agentūrų paslaugas būdas, kai paslaugų kaina susiejama su pasiektais rezultatais. Rezultatais gali būti laikomi pardavimo, žinomumo, nuostatų pasikeitimo ir kt. rodikliai, juos klientas ir agentūra aptaria prieš pradėdami darbus.’

Payout plan

Reklamos biudžeto nustatymo būdas, kai siekiama, kad išlaidos atsipirktų tam tikra apimtimi.’

Participations
bendradarbiãvimas

Eterio laiko pirkimo būdas, kai televizijos reklamos eterio laiką perka ne vienas o keletas reklamos užsakovų.’

Pass-along readership

Skaitytojų auditorija, kuri susidaro, kai prenumeratoriai ar pirkėjai perskaitytą laikraštį ar žurnalą perduoda kitiems skaitytojams, taip pat, kai laikraščiai ar žurnalai skaitomi biure, gydytojo laukiamajame ir pan.’

Pattern advertising
dẽrinamoji reklamà

Reklama, kuri vietinėms rinkoms ruošiama naudojant užsakovo turimą tarptautinės reklamos medžiagą, kuri priderinama pagal vietos poreikį. Tokiais atvejais leidžiama pakeisti tekstus, kartais ir vaizdo medžiagą.’

People meter

Auditorijos matavimo sistema, kuri leidžia tiksliai ir operatyviai fiksuoti televizijos žiūrėjimo įpročius. Prietaisas žiūrovo namuose fiksuoja, kokia programa kada žiūrėta, duomenys surenkami ir perduodami žiniasklaidos agentūroms ir kitiems tyrimų užsakovams. Lietuvoje TV metrų sistemą įdiegė „TNS Gallup“.’

Percentage charges

Atlyginimas už agentūros paslaugas, apskaičiuotas kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto.’

Percentage of projected future sales method

Pardavimo dalies rinkodaros biudžeto nustatymo metodo atmaina, kai rinkodaros biudžetas nustatomas kaip dalis nuo planuojamo (ne nuo esamo) tam tikro produkto pardavimo.’

Percentage of sales method

Rinkodaros biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos ir (ar) pardavimo skatinimo investicijos nustatomos kaip dalis nuo esamo tam tikro produkto pardavimo.’

Perception

Procesas, kai individas gauna, renka, organizuoja ir interpretuoja informaciją, kad susikurtų prasmingą pasaulio vaizdą.’

Perceptual map

Grafiškai pavaizduotas vartotojų suvokiamų prekės ženklų ar produktų planas.’

Peripheral route to persuasion

Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Šalutinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai vartotojas neturi gebėjimo ar motyvacijos informacijai apdoroti, ir tikėtina, kad jis nepradės detalaus kognityvinio apdorojimo. Žr. įsigilinimo tikimybės modelis (angl. Elaboration likehood model)’

Personal selling

Tiesioginis pardavėjo ir vartotojo bendravimas, kai pardavėjas stengiasi įtikinti vartotoją pirkti tam tikros bendrovės produktą ar paslaugą.’

Persuasion matrix

Komunikacijos veiksmų planavimo būdas, kai tolesni komunikacijos kampanijos žingsniai derinami su gauta auditorijos reakcija, atsaku į ankstesnius kampanijos veiksmus.’

Phased processing strategy
tárpinio vértinimo stratègija

Pirkėjo pasirinkimo kelias, kai sprendimą lemia ne vienas, o keli kriterijai.’

Planograms

Prekių išdėstymo parduotuvių lentynose planas, kuris sudaromas pagal prekių ženklų reikalavimus, vartotojų pasirinkimo ypatybes ir kitus kriterijus.’

Point of purchase (POP)

Vieta, kur prekės perduodamos pirkėjo nuosavybėn ir už jas atsiskaitoma (paprastai vadinama kasa). Pardavimo vieta tapo svarbi rinkodaros specialistams, nes vartotojai dažnai sprendimą pirkti priima prieš pat atsiskaitydami.’

Portfolio tests

Tyrimų metodas, kai grupė respondentų vertina reklamos atspaudų rinkinį, kuris sudarytas iš bandomosios ir kontrolinės (netiriamos) reklamos.’

Positioning
pozicionãvimas

Produktų ar paslaugų suvokimo valdymas taip, kad vartotojai juos suvoktų kaip išskirtinius, turinčius tik jiems būdingų savybių.’

Positioning strategies
pozicionãvimo stratègija

Strategija, naudojama produktams, paslaugoms ar prekių ženklams išskirti iš kitų (pozicionuoti).’

Posttests

Reklamos efektyvumo tyrimas po kampanijos publikavimo.’

Preferred position rate

Nustatytas mokestis, mokamas už laikraštyje pasirinktą reklamos vietą ir (ar) norimą laikraščio puslapį.’

Premium
priẽdas

Pasiūlymas gauti prekes nemokamai arba pirkti žemesne, nei įprasta kaina. Tai vykdoma tam, kad būtų skatinamas pirkimas.’

Preprinted inserts

Iš anksto atspausdinta reklaminė medžiaga, kuri nėra laikraščio dalis. Laikraštis naudojamas tik tokiai medžiagai platinti.’

Press release

Įmonių rengiamas ir pateikiamas pranešimas žiniasklaidai, ruošiamas ir platinamas tikintis sudominti žurnalistus įmonės naujienomis ir norint jas publikuoti.’

Pretests

Reklamos efektyvumo tyrimas, atliekamas prieš įgyvendinant reklamos kampaniją.’

Price – off deal
núolaida

Pardavimo skatinimo strategija, kai vartotojas gauna nuolaidą.’

Price elasticity
káinų elastingùmas

Rinkos jautrumas kainų pokyčiams.’

Price promotion
káinos kampãnija

Pardavimo skatinimo būdas, siūlant mažesnę kainą.’

Primacy effect
pirmùmo efèktas

Teorija, teigianti, kad pirmoji išgirsta informacija yra geriausiai įsimenama.’

Primary circulation

Žurnalo ar laikraščio tiražas platinamas tikriesiems prenumeratoriams, neskaitant antrinių skaitytojų, kurie tą patį leidinį gaus ir perskaitys vėliau.’

Primary demand advertising

Reklama, skiriama tam tikro produkto ar produktų kategorijos poreikiui sukelti.’

Problem detection
problèmos nustãtymas

Kūrybinis tyrimo metodas, kai vartotojas supažindinamas su produktu ar paslauga ir prašomas išvardyti problemas, galinčias sukelti sunkumų, vartojant šį produktą.’

Problem recognition

Vartotojo apsisprendimo pirma stadija, kai vartotojas suvokia, kad jam reikia tam tikros prekės ar paslaugos, ir motyvuotai siekia tą poreikį patenkinti.’

Psychographics
psichogrãfija

Vartotojų gyvenimo būdo analizė ir aprašymas, siekiant kuo geriau juos pažinti ir sugrupuoti. Siekdamos nustatyti įvairius tikslinės auditorijos vertybių, požiūrio, įsitikinimų skirtumus rinkos tyrimų bendrovės atlieka psichografinius tyrimus. Derinant šiuos duomenis su demografiniais (amžius, išsilavinimas, profesija ir kt.) požymiais, nustatomas tikslus ir visapusiškas tikslinės grupės atstovo portretas.’

Į viršų

RReceiver

Asmuo ar grupė žmonių, kuriems perduodamas tam tikras pranešimas. Gavėjas priima, iškoduoja ir suvokia jį remdamasis savo patirtimi. Gautą pranešimą suvokti padeda arba trukdo ir žmogaus mąstymo ypatumai. Masinėje komunikacijoje pranešimo gavėjas yra tikslinė auditorija. ‘

Recency period
reklãmos póveikio periòdas

Periodas, kuris trunka nuo paskutinės matytos produkto reklamos ir faktinio produkto pirkimo.’

Į viršų

SSales promotion

Pardavimo didinimas, rengiant konkursus, produkto demonstravimus, kainos mažinimo akcijas, žaidimus, dalijant pavyzdžius, dedant produktus prie kasų, išskiriant produktus lentynose, pateikiant specialius pasiūlymus ir pan.’

Self regulation

Reklamos verslo dalyvių (reklamuotojų, reklamos gamintojų ir žiniasklaidos kanalų) susitarimas laikytis tam tikrų etikos normų, siekis, kad reklama paisytų įstatymų, būtų teisinga, sąžininga, parengta, paisant atsakomybės prieš visuomenę ir vartotojus, ir gerbianti sąžiningos konkurencijos principus. Lietuvoje veikia reklamos savitvarkos institucija „Lietuvos reklamos biuras“ (žr.).’

Social advertising
sociãlinė reklamà

Reklama skirta visuomenei šviesti, nuostatoms keisti, žmonėms skatinti imtis naudingos veiklos, pvz., taupyti energiją, rūšiuoti atliekas. Dažniausiai socialinės reklamos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos.’

Social network
sociãlinis tiñklas

Subjektų (žmonių ar organizacijų) grupė, kuri susijusi vienu ar keliais ryšiais: finansinių, draugystės, verslo ir kt. Socialinių tinklų kūrimas laikomas rinkodaros instrumentu.’

Į viršų

TTarget audience

Žmonių grupė, kuriems skirta reklama. Tikslinė auditorija apibrėžiama pagal demografinius ir psichografinius požymius. ‘

Target rating points (TRP)

Vidutinis bendros auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorios žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą konkretų laiką).’

Į viršų

UUser-generated content
vartótojų sukùrtas turinỹs

Įvairūs, dažniausia internete, publikuojami dalykai, kuriuos sukuria arba veikia galutiniai vartotojai, o ne profesionalūs kūrėjai – transliuotojai, prodiuserių bendrovės, rašytojai.’

Į viršų

VViral marketing
Virùsinė rinkódara

Reklamos internete organizavimas panašiu į asmeninių rekomendacijų (word of mouth) būdu. „Virusine“ rinkodara toks komunikavimas vadinamas dėl didžiulės sklaidos, pasiekiamos per trumpą laiką. Žiniai paskleisti naudojamas elektroninis paštas, interneto puslapiai, asmeniniai internetiniai dienoraščiai. Skirtingai nuo kompiuterinių virusų, virusinės rinkodaros atveju nesiekiama padaryti žalos.’

Į viršų

WWord of mouth marketing

Įmonių rinkodaros veiksmai, kuriais siekiama skatinti žmones skleisti informaciją apie prekių ženklus, gaminius ar paslaugas. Manoma, kad asmeninėmis rekomendacijomis žmonės pasitiki labiausiai.’

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W